Školení referentů

Školení řidičů "referentů", tedy těch řidičů, kteří v rámci svých pracovních činností příležitostně řídí firemní vozidla a tuto činnost nemají sjednanou jako druh práce v pracovní smlouvě, vychází jako většina ostatních školení bezpečnosti práce, z požadavku § 103, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce v platném znění.

§ 103, Zákoníku práce jasně říká, že školení o právních a ostatních předpisech BOZP zajišťuje zaměstnavatel a že i zaměstnavatel je ten, který určí obsah, četnost a způsob ověření znalostí školení. Jelikož je zaměstnavatel tím, který je za školení odpovědný, je logicky právě na něm, koho školením pověří. Veškeré požadavky na školení, by měl mít zaměstnavatel zakotveny ve vnitřním předpise. Konkrétně tedy co je obsahem školení, jak často se školení provádí, pro koho je školení určeno, způsob ověření znalostí a vyhodnocení ověření znalostí, popř. též další skutečnosti. Pokud je však lektorem osoba odborně způsobilá, nelze tento fakt nijak zpochybnit. Proto je nejlepší tuto činnost svěřit profesionálům :)

Povinností každého zaměstnavatele, provozujícího dopravu, včetně "referentských" vozidel, je zpracovat místní provozní bezpečnostní předpis, upravující pracovní a technologické postupy při provozování dopravy. Předpisem se stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích.

Předpis je součástí povinné dokumentace každého zaměstnavatele.

Zaměstnavatel je přímo povinen, na základě nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, při provozování dopravy dopravními prostředky organizovat práci zaměstnanců v souladu s tímto nařízením, se zvláštními právními předpisy (= dopravní předpisy), návodem dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních prostředků a místním provozním bezpečnostním předpisem.

 

Cena školení (vč.DPH):

1        řidič    1.200 Kč/os

2  -  4 řidiči      900 Kč/os

5  -  7 řidičů     700 Kč/os

8  - 24 řidičů  5.000 Kč za skupinu (max 24 osob)

 

zpět

 

Přihlášení